REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.grubelolo.pl

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze

indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.grubelolo.pl prowadzony jest przez

– szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej

działalności przedstawione są powyżej.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy

zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa

polskiego.

3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do

negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o

niniejszy Regulamin.

4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej

Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących

przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu

zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy

jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.grubelolo.pl są fabrycznie nowe,

wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek

polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do

dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

8. Ceny podane na stronie Sklepu www.grubelolo.pl wyrażone są w złotych polskich i

zawierają podatek VAT.

9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

poprzez stronę internetową www.grubelolo.pl.

10. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie

przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z

podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na

odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za

możliwość komunikowania się z nim.

11. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.grubelolo.pl jest sprzedaż

detaliczna i hurtowa muzyki, ubrań i innych produktów za pośrednictwem sieci

Internet.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16,

poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.

827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst

jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz.

93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia

sprawy poprzez:

1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

2. mediację

3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji

Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o

obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia

Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez

Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana

jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH

formy składania zamówień na odległość;

5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.grubelolo.pl

SPRZEDAWCA – ul. Techniczna 4 Lublin 20-151

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

USŁUGODAWCA – Renli Clotjing Company sp. z o.o. ul. Techniczna 4 Lublin 20-151

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod

adresem www.grubelolo.pl

7. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu

internetowego www.grubelolo.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod

adresem www.gubelolo.pl

10. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego

www.grubelolo.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

11. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

www.grubelolo.pl;

12. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu

rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.grubelolo.pl oznaczony

loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

13. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w

Sklepie internetowym www.grubelolo.pl;

14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grubelolo.pl;

15. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

www.grubelolo.pl;

16. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez

Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku

indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane

na stronie internetowej www.grubelolo.pl formy płatności;

17. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez

Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń

prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej

formy dostawy;

18. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań

Kupującego;

19. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza

odstąpienia od umowy;

20. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w

powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w

celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez

Sprzedawcę;

21. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu,

stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu,

umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

22. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu

późniejszego ich zakupu;

23. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w

złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego

produkt;

24. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna

upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej

umowy w posiadanie;

25. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres

lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych

oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

26. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez

Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem

Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy

produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z

oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

27. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu

teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie

określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w

Sklepie internetowym www.grubelolo.pl;

28. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system

techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne

pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie

internetowym;

29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz

oprogramowanie umożliwiające transmisję;

30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym www.grubelolo.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz

rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje

prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać

następujące dane:

1. Adres e-mail

2. Hasło

3. Powtórz hasło.

4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi

zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną

zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu

zgodnego z rzeczywistością.

6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną

zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich

aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

7. W celu dokonania pomyślnego zakupu w sklepie Użytkownik zobowiązany jest do

podania następujących danych:

1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres E-mail

4. Telefon

Dane do wysyłki: osoba fizyczna/firma

5. Imię /Nazwa firmy

6. Nazwisko/NIP

7. Kraj

8. Ulica

9. Nr. domu/mieszkania

10. Miasto

11. Kod pocztowy

8. Opcjonalnie jest możliwość podania danych płatnika, zgodnie z powyższymi

wskazaniami w pkt. 3.

9. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony

sposób wysyłki.

10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie

zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

poprzez stronę internetową www.grubelolo.pl

2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią

oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do

zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną

Sprzedawcy przez Klienta.

4. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w

Sklepie www.grubelolo.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za

pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z

możliwości formularza zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który

zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem

zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz

przeliczanie wartości zamówienia.

7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie

produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność

i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje

Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do

realizacji przez Sprzedawcę umowy.

8. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego

zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu można

również wybrać inny adres dostawy niż dane billingowe.

9. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj

zamówienie”.

10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane

adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku

akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego

złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”. Za chwilę

zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo

złożonego zamówienia.

11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub

wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

13. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest

dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i

usług (VAT).

2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

1. przedpłata – płatność przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy

firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed

dostarczeniem zamówionego towaru,

2. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru

3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz

wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,

w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot

realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie

Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2. Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską DPD. Wysyłka towaru następuje

niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy

www.grubelolo.pl i jest realizowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania

wpłaty a w przypadku przesyłek pobraniowych w ciągu 3 dni roboczych od dnia

potwierdzenia zamówienia.

3. W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 14 roboczych dni. W takich

przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez

Sklep.

4. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub za pomocą

Poczty Polskiej lub możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sklepu. Kupujący jest

obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na

terenie Polski wynoszą:

1. 15 złotych przesyłka kurierska

2. 20 zł przesyłka kurierska pobraniowa

3. 9 złotych przesyłka pocztowa priorytetowa

4. 15 złotych przesyłka pocztowa pobraniowa

5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9.00 – 17:00.

6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 informacja o odpowiedzialności za

przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na

wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest

dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia

Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach

złożonego przez niego zamówienia.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie

zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia,

Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze,

odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub

wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

9. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę

możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w

obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator

pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i

przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w

przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W

takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w

jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48) 732-997-885 bądź na

adres e-mail: info@grubelolo.pl

10. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest

zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności

przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).W

przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie

transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze

Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48) 732-997-885 bądź na adres e-mail:

info@grubelolo.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu

cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach

określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (

rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona

przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli

przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od

momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną

od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie

wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,

a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu

wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności

rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy

stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności

rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel

w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w

3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy

tym przedstawiając próbkę lub wzór;

zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej

przeznaczenia;

4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta

lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej

działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w

swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia

się jako producent.

7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w

sytuacji gdy:

1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę

trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który

postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona

przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w

chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po

upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w

produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

4. żądać usunięcia wady

11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na

rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta

byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz

Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania

obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na

koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis

niezgodności towaru z Umową.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia

Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub

żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może

wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że

nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub

usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba

że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie

stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie

narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli

doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji

do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości

rzeczy bez wady.

20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od

Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną

od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę,

Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i

niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt

tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i

ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów

związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może

żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania,

do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie

konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1

Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z

powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy

na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego

upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z

tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą,

przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu

prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te

stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania

innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od

dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub

bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy

sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu

wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek

powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja

organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia

szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby

szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi

odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy,

kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu

dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie

otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.

29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku

naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień

z tytułu rękojmi.

VIII GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grubelolo.pl są

objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają

rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność

towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja –

Rękojmia.

IX WYMIANA

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w

ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne

opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego

na jego koszt.

4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep

nie później niż do 14 dni roboczych od daty otrzymania. Pod warunkiem dostępności

żądanego asortymentu.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY

PRODUKTÓW

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę

na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach

konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od

dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą

elektroniczną na adres: info@grubelolo.pl bądź też listownie na adres: ul. Techniczna 4 Lublin 20-151

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do

niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem,

zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o

przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu

należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o

odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-

mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż

14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne

ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub

produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub

produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu

stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia

produktu z zastrzeżeniem, że:

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego

2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu

przez Konsumenta przy składaniu reklamacji.

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów;

będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8

powyżej;

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi

rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z

uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na

nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed

upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie

przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej

zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21

ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje

prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od Umowy

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może

nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub

dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy

lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

11. o prenumeratę;

12. zawartej na drodze aukcji publicznej;

13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług

związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub

kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go

przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.grubelolo.pl następujące Usługi Elektroniczne:

1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w

Sklepie internetowym zawarte są na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia

przez Usługobiorcę.

5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to:

komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka

internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą

JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą

JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana

rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób

zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr

osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje

zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z

Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu

internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz

rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji

handlowej.

7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi

elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grubelolo.pl poprzez

wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@grubelolo.pl lub

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji.

9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową

usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i

bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@grubelolo.pl lub pisemnie na

10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi

elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza

Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po

bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem

odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od

złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę

o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

12. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas

nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń

nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

13. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez

Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu

Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni

przed dniem ich wejścia w życie.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą

realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na

wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez

sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

w godz. 10-17 w dni robocze

2. e-mail: info@grubelolo.pl

151

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego

www.grubelolo.pl.

7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego

wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

8. Nazwa Sklepu internetowego www.grubelolo.pl, adres pod którym jest dostępny:

www.grubelolo.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot

prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i

rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Załączniki

Formularz reklamacyjny